7. siječnja 2015 Novosti

Od 1. siječnja 2015. godine na snazi su olakšice za poslodavca koji na neodređeno vrijeme zaposli radnika mlađeg od 30 godina(Nar. nov., br. 143/14.).  Za tog je radnika poslodavac pet godina oslobođen plaćanja svih doprinosa na mjesečnu plaću (17,2%).
Pretpostavka korištenja olakšice je ispunjenje sljedećih kumulativnih uvjeta:
1. da je na dan početka radnog odnosa na neodređeno vrijeme radnik mlađi od 30 godina (može imati najviše 29 godina, 11 mjeseci i 29 dana),
2. da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, bilo s punim ili nepunim radnim vremenom, i
3. da radnik nije kod istog poslodavca ranije bio zaposlen na neodređeno vrijeme (ali nije smetnja ako je bio zaposlen na određeno vrijeme niti ako je kod odnosnog poslodavca bio na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa).
Olakšicu mogu koristiti svi poslodavci, neovisno o pravnom obliku organiziranja i neovisno o broju radnika koje zapošljavaju.
Pri isplati mjesečne plaće za mladog radnika se u obrascu JOPPD na stranici B pod 6.1. koristi šifra 0010, odnosno za mladog radnika izaslanog u inozemstvo šifra 0011.